Ny national torskeplan for Skagerrak og Nordsøen

Tiltagene i den nye torskeplan træder i kraft den 15. august 2020.

193
Foto: Arkiv.

Med henblik på at beskytte torsk i Skagerrak og Nordsøen er der i EU truffet beslutning om en række supplerende tiltag for det demersale fiskeri i Skagerrak og Nordsøen.

Tiltagene omfatter fastlæggelsen af ’begrænsede områder’, indenfor hvilke der er krav om brug af mere selektive redskaber, eller at der fastlægges en national torskeplan med henblik på at fastholde fangsterne indenfor de fastsatte kvoter. Danmark råder over 24 % af de samlede fiskerimuligheder for torsk i Nordsøen og Skagerrak.

EU reglerne foreskriver, at demersalt fiskeri med langliner og bundslæbende redskaber (redskabskoder: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS) med maskestørrelser fra 90 mm i hele Skagerrak (EU-delen), og med maskestørrelser fra 70 mm i et område af Nordsøen ud for den jyske vestkyst samt i den nordlige Nordsø i britiske farvande underlægges supplerende tiltag. Garnfiskeriet og bomtrawl er undtaget fra tiltagene.

For danske fartøjer fastlægges de samlede tiltag gennem en national torskeplan. I planen lægges op til krav om tilstrækkeligt kvotegrundlag ved demersalt fiskeri i områderne, alternativt at der benyttes mere selektive redskaber eller elektronisk monitorering med henblik på fuldt dokumenteret fiskeri. Planen omfatter også en styrket indsats vedrørende kontrol og monitorering af om tiltagene overholdes.

Der forventes fastsat mulighed for, at fartøjer, der i årene 2017-2019 ikke har haft over 5% torskefangster kan undtages fra ovenstående krav på nærmere betingelser. Med henblik på at beskytte ungtorsk planlægges et område i Skagerrak, nordvest for ’Revet’ lukket for de omfattede redskabstyper indtil udgangen af året. De konkrete tiltag fastlægges i en bekendtgørelse, der træder i kraft den 15. august.

Torskebestanden er en fælles forvaltet bestand med Norge. I norsk farvand er der fastlagt lukkede områder pr. 1. juli 2020 med henblik på at beskytte ungtorsk.

1 1 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments